Jaarverslag 2017

Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum

Per 1 februari 2018 heeft Beeld en Geluid een nieuw bestuur gekregen. Het bestuur wordt gevormd door de algemeen directie; Jonkheer Eppo van Nispen tot Sevenaer.

Niet IN de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Beeld en Geluid huurt nog enkele depots in Rijswijk. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en kan jaarlijks worden beëindigd. De jaarlijkse huur bedraagt € 83.628 (prijspeil januari 2018).

De BankGiroLoterij heeft in 2015 toegezegd de tentoonstellingen van Experience te steunen met een jaarlijkse donatie van € 300.000 voor de duur van 5 jaar (laatste jaar 2020).

In 2015 is gestart met het ontwikkelen van een nieuw Media Asset Management systeem. Voor de bouw en het operationeel maken van het systeem is een totale verplichting aangegaan van €2.999.775. Per 31 december 2017 is hiervan € 2.442.272 daadwerkelijk uitgegeven en verantwoord onder de "activa in ontwikkeling".

In het kader van diverse projecten worden meerjarige contractverplichtingen aangegaan. Een deel van projecten wordt in een samenwerkingsverband of door partners uitgevoerd waarbij specifieke afspraken worden gemaakt. Om die reden is geen uitputtende opsomming opgenomen van contractverplichtingen.

Resultaatbestemming

P4 Resultaatbestemming

(in euro's)

Exploitatie resultaat

749.006

Af: Toevoeging egalisatie bestemmingsreserve

Toevoeging bestemmingsreserve vernieuwing Experience

(815.775)

Bij: Vrijval uit egalisatie bestemmingsreserve

66.769

Mutatie algemene reserve

P5 Bestemmingsreserves

(in euro's)

Saldo

Dotaties

Vrijval

Overige

Saldo

31-12-2016

2017

mutaties

31-12-2017

Egalisatie reserve

3.714.331

3.714.331

WIG middelen

66.769

(66.769)

Vernieuwing Experience

4.496.725

815.775

5.312.500

Overige bestemmingsreserve

164.935

164.935

8.442.760

815.775

(66.769)

9.191.766

WNT-verantwoording 2017

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking3 en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Leidinggevende topfunctionarissen

(in euro's)

Jan

Tom

Muller

de Smet

Functiegegevens

Algemeen directeur

Algemeen directeur a.i.

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1-1 t/m 30-09

15-9 t/m 31-12

Deeltijdfactor in fte

1

1

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

nee

nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

127.818

29.049

Beloningen betaalbaar op termijn

9.613

3.660

Subtotaal

137.431

32.709

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

135.378

53.556

-/- Deel dat onder de overgangsregeling valt

2.053

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

135.378

32.709

Op de bezoldiging van Jan Muller is de overgangsregeling van toepassing. Zijn bezoldiging bedroeg in 2013 € 195.284. Het deel van de bezoldiging dat onder deze regeling valt bedraagt € 2.053.

Gegevens 2016

Duur dienstverband in 2016

1-1 t/m 31-12

nvt

Omvang dienstverband 2016 (in fte)

1

nvt

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

179.048

Beloningen betaalbaar op termijn

11.867

Totaal bezoldiging 2016

190.915

Toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Toezicht)

(in euro's)

Guusje

Julia

Karin

Karin

ter Horst

Noordegraaf

de Groot

van Gilst

Functie

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde benoeming in 2017

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 25-8

Bezoldiging

Beloning

7.200

3.600

3.600

2.400

Individueel toepasselijke beloningsmaximum

27.150

18.100

18.100

11.753

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale beloning

7.200

3.600

3.600

2.400

Gegevens 2016

Aanvang en einde benoeming in 2016

1-1 t/m 31-12

30-9 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband 2015 (in fte)

Beloning pkus belastbare onkostenvergoedingen

7.200

900

3.600

3.600

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2016

7.200

900

3.600

3.600

De overige leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. Deze leden zijn voor Beeld en Geluid; Shula Rijxman, Mark Minkman, Bert Huisjes en Arendo Joustra (op eigen verzoek). De leden van het Persmuseum waren; Pieter Broertjes, Rinder Sekeris, Onno Aerden, Arendo Joustra en Jorie Horsthuis. Deze leden waren allen onbezoldigd.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen.

Er zijn in 2016 geen uitkeringen aan topfunctionarissen verstrekt wegens beëindiging dienstverband.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Verklaring Raad van Toezicht

De raad van toezicht van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid keurt de jaarrekening 2017 goed en stemt in met de daarin opgenomen verwerking van het resultaat.

Controleverklaring