Jaarverslag 2017

Bijlagen

Besteding BIS en Erfgoedwet subsidie

Staat van baten en lasten

(in euro's)

Realisatie 2017

Begroot 2017

Realisatie 2016

Baten

Inkomsten Experience

33.135

31.000

19.417

Sponsorinkomsten

2.600

4.000

19.250

Overige inkomsten

8.362

14.500

7.255

Totale opbrengsten

44.097

49.500

45.922

Subsidie culturele basisinfrastructuur

209.210

205.257

329.655

Subsidie Erfgoedwet

103.549

101.592

Totale subsidies/bijdragen

312.759

306.849

329.655

Totaal baten

356.856

356.349

375.577

Lasten

Beheerlasten personeel

178.213

177.700

241.196

Beheerlasten materieel

77.442

106.357

163.137

Totale beheerlasten

255.655

284.057

404.333

Personele lasten structureel gefinancierde activiteiten

1.000

Materiële lasten structureel gefinancierde activiteiten

142.578

18.250

31.395

Totale lasten structureel gefinancierde activiteiten

142.578

19.250

31.395

Totaal lasten

398.233

303.307

435.728

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

(41.377)

53.042

(60.151)

Rentebaten

1.000

642

Rentelasten

(717)

Exploitatieresultaat

(42.094)

54.042

(59.509)

Categoriale staat van baten en lasten

In euro's

Totaal beheerlasten

Structureel gefinancierde activiteiten

Totaal Persmuseum

Baten

Inkomsten Experience

33.135

33.135

Sponsorinkomsten

2.600

2.600

Overige inkomsten

8.362

8.362

Totale opbrengsten

44.097

44.097

Subsidie culturele basisinfrastructuur

209.210

209.210

Subsidie Erfgoedwet

103.549

103.549

Totale subsidies/bijdragen

312.759

312.759

Totaal baten

312.759

44.097

356.856

Lasten

P1

P2

Personeelslasten

178.213

178.213

Indirecte personeelslasten

2.110

2.110

Huisvestingslasten

15.109

15.109

Afschrijvingslasten

44.607

44.607

Dotaties

(3.477)

(3.477)

Uitbestedingen

57.760

57.760

Kantoorkosten

9.821

9.821

Materialen en verbruiksgoederen

25.397

25.397

Marketing en publiciteit

59.421

59.421

Bestuurs- en organisatiekosten

9.272

9.272

Totaal lasten

255.655

142.578

398.233

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

57.104

(98.481)

(41.377)

Rentelasten

(717)

(717)

Exploitatieresultaat

56.387

(98.481)

(42.094)

Overzicht additioneel gefinancierde activiteiten en projecten

Europeana Sounds

Europeana Sounds zorgt ervoor dat het audio-erfgoed van Europa wordt samengebracht.
Cofinanciering door de Europese Commissie en het Europeana Sounds consortium.

Preforma

In het PREservation FORMAts for culture information/e-archives (PREFORMA) project, werd via een pre-commercieel aanbestedingsmodel aan standaardisering van formaten geschikt voor langetermijnsbewaring en open source validatiesoftware ontwikkeld. De belangrijkste doelstelling van PREFORMA was om erfgoedinstellingen de volledige controle te geven over de kwaliteitsbewaking van bestandsopbouw. Drie partijen ontwikkelden formaatvalidatiesoftware voor bestanden in PDF, TIFF en Matroska. Daarnaast ontwikkelden ze standaardiseringsprocessen voor archivaal gebruik van deze formaten. Het door MediaArea ontwikkelde MediaConch wordt inmiddels ingezet voor het controleren van niet-omroepformaten binnen Beeld en Geluid en bracht een gesprek op gang rondom het selecteren van meerdere formaten als archiefmaster. Het PREFORMAproject bracht een gevarieerd en internationaal netwerk om zich heen, met succesvolle bijeenkomsten tussen ontwikkelaars en archivarissen op onder meer de No Time to Wait en de AVA_Net conferenties. Het project ontving steun van het Seventh Framework Programma.

Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)

In het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) werkt het ministerie van OCW nauw samen met de erfgoedsector. Per deelsector (archieven, bibliotheken, musea, onroerend erfgoed, wetenschap) is een landelijk knooppunt benoemd. Samen met kenniscentrum Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) en landelijke erfgoed en geschiedenis startpagina INNL is zo een kerngroep binnen het Netwerk gevormd. Deze kerngroep heeft de Nationale Strategie digitaal erfgoed opgesteld. Het streven is zoveel mogelijk andere erfgoedinstellingen te betrekken bij de uitvoering van deze strategie, ten behoeve van een optimaal gebruik van digitaal erfgoed. Beeld en Geluid is één van de vijf landelijke knooppunten van het Netwerk digitaal Erfgoed.

Europeana DSI

Europeana Digital Service Infrastructure (DSI) verbindt de online collecties van Europa’s Cultureel erfgoedinstellingen. Het is het kernproject voor de ondersteuning van Europeana.

Migration in the arts and sciences

In het project ‘Migration in the Arts and Sciences’ wordt een thematische collectie bijeengebracht over migratie van, naar en binnen Europa en zullen de effecten worden getoond die migratie heeft gehad in Europa op de kunst, wetenschap en geschiedenis.

Music in Movement

Music in Movement is een pilot project waarin een innovatief platform wordt getest en gerealiseerd om het pan-Europese verhaal te vertellen van hedendaagse klassieke muziek aan de hand van de meest prominente Europese componisten.

Clariah Core (2015-2018)

CLARIAH (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities) is een nationaal project dat een digitale infrastructuur ontwerpt om grote hoeveelheden data en software uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines aan elkaar te koppelen en digitaal doorzoekbaar te maken. Onderzoekers worden hierdoor in staat gesteld om innovatief en data-intensief onderzoek te doen. Het CLARIAH-consortium bestaat uit meer dan 40 partners: naast alle Nederlandse geesteswetenschappelijke onderzoeksinstellingen zijn ook universiteitsbibliotheken, erfgoedinstellingen, publieke organisaties en bedrijven aangesloten. Beeld en Geluid is betrokken bij twee werkpakketten. In WP2 verzorgt Beeld en Geluid de gebruikerstoegang (o.a. inloggen, rechten tot collecties) voor de gehele CLARIAH infrastructuur.

Multimedia Preservation RVO

Beeld en Geluid ontplooit de nodige activiteiten om in 'duurzame toegang' voor onze collecties te kunnen voorzien. Al geruime tijd onderzoeken we de bewaarproblematiek rond meer complexe formaten dan film, video, documenten en foto's. We experimenteren we met het opslaan van webvideo's en inmiddels breiden we ons webarchief uit. Ook zoeken we naar gepaste manieren om videogames te bewaren en te documenteren. Interactieve documentaires vormen hierop een aanlokkelijke toevoeging: het genre brengt immers zowat iedere denkbare preserveringsuitdaging samen waar we aan kunnen denken.

Mediawijzer.net

Mediawijzer.net is het expertisecentrum op gebied van mediawijsheid. Beeld en Geluid is samen met Kennisnet, VOB, NPO en ECP-EPN partner binnen dit expertisecentrum en voert samen met deze organisaties de regie over het landelijk programma mediawijsheid. Beeld en Geluid is als Nationaal Clubhuis Mediawijsheid de plek waar inmiddels meer dan 300 aangesloten organisaties bij elkaar komen, informatie delen over projecten en evenementen organiseren.

SEMIA

Het SEMIA-project heeft tot doel te onderzoeken welke hulpmiddelen (analysesoftware, interfaces) nodig zijn om de creatieve gebruikers - beeldend kunstenaars, de creatieve industrie, onderzoekers - in staat te stellen om gedigitaliseerde erfgoedcollecties, i.h.b. historisch bewegend beeld, te verkennen en te hergebruiken op basis van hun visuele kenmerken (licht en kleur, vorm of beweging).

De tentoonstellingsmaker van de 21e eeuw

In twee jaar probeert De Tentoonstellingsmaker van de 21ste eeuw (TM21) te komen tot een volwaardig onderzoek naar de impact van een tentoonstelling op de bezoeker.

CLARIAH research pilots

CLARIAH is een nationaal project dat een digitale infrastructuur ontwerpt om grote hoeveelheden data en software uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines aan elkaar te koppelen en digitaal doorzoekbaar te maken. Binnen dit project zijn in 2017 7 research pilots gestart.

Geschiedenis van geluid: een slim audioboek voor in de auto

Dit project beoogt een nieuw type geluidsboek te ontwikkelen dat zich in vorm en inhoud richt op de automobilist. Door het geluidsboek—een audio CD plus downloadbare audiofiles—ten dele GPS-gestuurd te maken kunnen audio-verhalen worden toegespitst op wat de automobilist op bepaalde wegen vanuit zijn auto ziet. Inhoudelijk richt het audioboek zich op de geschiedenis van geluid in en rond de auto.

MediaDNA

MediaDNA onderzoekt nieuwe video tracing en tracking-technologieën en kijkt of deze bruikbaar zijn in Digital Humanities onderzoek om zo het gebruik van gedigitaliseerd audiovisueel materiaal te bevorderen.

Images for the future: when can we watch?

Onderzoek naar mogelijkheden om materiaal waar rechten op van toepassing zijn beschikbaar te maken, met name publieke media.

Europeana Space

Stimuleren hergebruik Europeana content, betrekken van creatieve industrieën. EuropeanaTV pilot voortbouwend op LinkedTV.

ARTube Connect

ARTtube is het online videokanaal van musea uit Nederland en België. In ARTtube Connect worden de technologische en interactieve mogelijkheden van het platform verder uitgebouwd. Beeld en Geluid is betrokken bij het integreren van innovatieve technologie om verschillende databronnen tijdens het streamen van de video’s aan te bieden. Daarvoor worden tools die zijn ontwikkeld voor LinkedTV en Na de Bevrijding XL ingezet om video's en collecties te verrijken en te verbinden.

Game On!

GAME ON! is een onderzoeksproject met als centrale onderzoeksvraag: “Hoe kunnen computergames op een duurzame wijze worden gearchiveerd en worden gepresenteerd in een museale context?”

Ander Nieuws (fase 2)

Alternatieve manieren om content te visualiseren op interactieve installaties

Virtueel Museum Canon van Nederland

Het project Virtueel Museum Canon van Nederland brengt aan de hand van canonobjecten en onderwerpen digitale collecties bijeen.

De Digitale Stad

In dit project wordt de oorsprong van de Nederlandse publieke ruimte op het internet (De Digitale Stad) voor huidige en toekomstige generaties bewaard en ontsloten.

DIVE+

Het DIVE+ project heeft als doel een innovatieve digitale omgeving voor contextanalyse en ontdekking van archiefmateriaal voor geesteswetenschappers te creëren.

Colofon

Ontwerp
KNOEFF communicatie-ontwerp, Amsterdam

Creatie- en publicatiesoftware
Tangelo Software B.V., Zeist