Jaarverslag 2017

Bericht van de raad van toezicht

Beeld en Geluid wordt bestuurd volgens het Raad-van-Toezicht-model met één directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht is werkgever van het Bestuur en houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Ook staat hij het Bestuur met raad en advies terzijde. Bij de invulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de bij de stichting betrokken personen. In de uitvoering van zijn taak als toezichthouder neemt hij de toepasselijke wet- en regelgeving, de bepalingen uit de statuten en de Governance Code Cultuur in acht.

De Raad van Toezicht kwam in 2017 vijf keer bij elkaar, inclusief een werkbezoek bij Beeld en Geluid. Buiten de vergaderingen was er regelmatig overleg tussen de voorzitter en de directeur-bestuurder. Eens per jaar spreekt de Raad met de leden van de OR. Dit in verband met toezicht op het Bestuur en de relatie tussen de OR en de directeur-bestuurder. Afgesproken is om de frequentie van dit gesprek te verhogen naar twee keer per jaar met ingang van 2018.

In het kader van zijn toezichtstaken besteedde de Raad van Toezicht in 2017 aandacht aan de voortgang en realisatie van de belangrijkste strategische doelstellingen van Beeld en Geluid, waaronder de op stapel staande vernieuwing van het Museum en de in mei 2017 gerealiseerde fusie met het Persmuseum. Hiertoe zijn de statuten met besluit van de Raad gewijzigd. In 2018 zal de Raad blijven toezien op de integrale borging van de activiteiten en collectie van het Persmuseum bij Beeld en Geluid als instituut voor mediacultuur in wording. Daarnaast ging de aandacht in 2017 uit naar de implementatie van Activity Based Management ter verbetering van de interne bedrijfsvoering, volgde de Raad nauw de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport van de Boston Consulting Group, en kwam de vervanging van het Media Asset Management systeem regelmatig aan de orde, waarmee Beeld en Geluid alle digitale media assets beschikbaar stelt aan haar gebruikers. De verdere gang van zaken, de financiële situatie en de beleidsinhoudelijke ontwikkelingen zijn door het Bestuur periodiek toegelicht aan de Raad van Toezicht.

De auditcommissie adviseert de Raad op gebied van financiën en beheersing van risico’s. De Raad bespreekt de verslagen van de auditcommissie standaard in zijn vergaderingen. De auditcommissie besprak in 2017 onder meer de halfjaar- en jaarcijfers, het jaarverslag 2016 (met de externe accountant), de begroting 2018 en de financiële situatie en risico’s van de grote lopende dossiers. De Raad van Toezicht stelde de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 vast.

Halverwege 2017 maakte dhr. J. Müller bekend af te treden als directeur-bestuurder in verband met een aanstelling in het buitenland. De Raad van Toezicht is dhr. Müller zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor Beeld en Geluid en bedankt hem hiervoor hartelijk. De Raad wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie van directeur bij het National Film and Sound Archive in Australië. Dhr. T. De Smet werd door de Raad benoemd als waarnemend directeur-bestuurder per 15 september 2017. De benoemingscommissie van de Raad zette de werving van een nieuwe directeur-bestuurder in met de hulp van werving- en selectiebureau Maes & Lunau. De OR adviseerde bij de benoeming. In de Raad van Toezicht vergadering van 7 december 2017 werd dhr. E. van Nispen tot Sevenaer benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van Beeld en Geluid per 1 februari 2018. Zowel de Raad van Toezicht als de OR zijn verheugd met zijn komst en kijken uit naar de samenwerking met hem.

Samenstelling Raad van Toezicht 2017

De Raad van Toezicht kende in 2017 in zijn samenstelling relatief veel wisselingen.
Op 1 maart 2017 verstreek de eerste termijn van dhr. J. de Jong. Hij gaf aan niet beschikbaar te zijn voor een tweede termijn. De Raad van Toezicht dankt dhr. De Jong voor zijn gewaardeerde bijdragen aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de auditcommissie. Op basis van haar benoemingsrecht benoemde de NPO dhr. B. Huisjes per 1 april 2017 als lid van de Raad van Toezicht. Mw. De Groot werd in april 2017 herbenoemd voor een tweede termijn.

De fusie met het Persmuseum zorgde voor een inhoudelijke verbreding in de taakopvatting van Beeld en Geluid. De Raad van Toezicht achtte het belangrijk om geschreven pers en media inhoudelijk te borgen in het toezicht. De Raad benoemde dhr. A. Joustra per 1 september 2017 als lid van de Raad van Toezicht. De werving verliep via een openbare procedure.

In verband met het vertrek van dhr. De Jong wees de Raad mw. K. van Gilst aan als lid van de auditcommissie. Per 25 augustus 2017 trad mw. Van Gilst echter af als Raad van Toezicht lid wegens persoonlijke redenen. Hierdoor ontstond een vacature voor het profiel cultureel erfgoed (conform de statuten). Werving- en selectiebureau Public Spirit ondersteunde de Raad bij in de werving; begin 2018 is de procedure afgerond.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en voert daartoe jaarlijks een zelfevaluatie uit. In verband met de personele wisselingen op zowel bestuurlijk vlak als onder de toezichthouders in het afgelopen jaar, is de zelfevaluatie opgeschoven naar september 2018.

Onafhankelijk toezicht

In het jaarverslag 2016 stelde de Raad van Toezicht de vraag of zijn samenstelling en in het bijzonder de benoemingsrechten zoals vastgelegd in de statuten, overeenkomt met de principes van onafhankelijk toezicht uit de Governance Code Cultuur. In 2017 won de Raad hier advies over in bij zowel Ernst & Young als de Governance University. Conclusie van beide adviezen is dat de onafhankelijkheid in de samenstelling van de Raad van Toezicht onvoldoende is geborgd. Dit is geconstateerd in het licht van het regulerend kader, waaronder de geldende governance gedragscode, moderne opvattingen over onafhankelijk toezicht, en ook de recente politieke discussie over onafhankelijkheid van benoemingen bij publieke media-instellingen. Op basis van de ingewonnen adviezen stelde de Raad van Toezicht een stappenplan op dat moet leiden tot een besluit over de samenstelling van de Raad van Toezicht waarbij de onafhankelijkheid beter is geborgd. De Raad streeft ernaar om deze discussie in september 2018 af te ronden.

Toepassing Governance Code Cultuur

De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Cultuur. De Raad ziet erop toe dat Beeld en Geluid functioneert volgens de principes van de code. Daarom vond er in het najaar een toetsing plaats op de toepassing van de principes uit de gedragscode conform het ‘pas toe én leg uit’ principe. Conclusie is dat de Raad over het algemeen werkt volgens de gedragscode; er zijn enkele actiepunten geformuleerd - in het kader van onafhankelijkheid en transparantie - die in 2018 worden afgerond.

Ledenoverzicht en aftreedrooster per 31 december 2017

lid

benoemd door

1e benoeming per

(evt) 2e benoeming per

uiterlijk defungeren

Guusje ter Horst

Minister OCW

11 juli 2011

11 juli 2015

11 juli 2019

Mark Minkman

NPO

8 februari 2011

8 februari 2015

8 februari 2019

Karin de Groot

Raad van Toezicht

14 februari 2013

14 februari 2017

14 februari 2021

Shula Rijxman

NPO

1 september 2016

1 september 2020

1 september 2024

Julia Noordegraaf

Raad van Toezicht

1 oktober 2016

1 oktober 2020

1 oktober 2024

Bert Huisjes

NPO

1 april 2017

1 april 2021

1 april 2025

Arendo Joustra

Raad van Toezicht

1 september 2017

1 september 2021

1 september 2025

Jan de Jong (afgetreden)

NPO

8 januari 2011

Afgetreden per 1 maart 2017

-

Karin van Gilst (afgetreden)

Raad van Toezicht

3 september 2015

Afgetreden per 25 augustus 2017

-

Profiel cultureel erfgoed
en financiën

Raad van Toezicht

Vacature

Overzicht relevante nevenfuncties leden Raad van Toezicht per 31 december 2017
Guusje ter Horst

Voorzitter Raad van Toezicht; lid remuneratiecommissie
Hoofdfunctie: Voorzitter Bestuur Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten; Vice-voorzitter Raad van Commissarissen woonstichting de Key; Vice-voorzitter Raad van Toezicht Consumentenbond; Lid Raad van Commissarissen Shell Nederland.

Mark Minkman

NPO lid Raad van Toezicht; vice-voorzitter Raad van Toezicht; voorzitter remuneratiecommissie; voorzitter auditcommissie
Hoofdfunctie: Algemeen Directeur Paradiso
Nevenfuncties: Lid Bestuur belangenvereniging voor acteurs (ACT); Lid Commissie Sectoradvies Muziek; Raad voor Cultuur (t/m november 2017).

Karin de Groot

Profiel Raad van Toezicht: Audiovisuele creatieve industrie (niet zijnde publieke omroep)
Hoofdfunctie: Directeur Televisie SBS Broadcasting
Nevenfuncties: Career coach Jinc (t/m 2017); Voorzitter bestuur Stichting Geniet en Geef (t/m 2017)

Shula Rijxman

NPO lid Raad van Toezicht
Hoofdfunctie: Voorzitter Raad van Bestuur NPO
Nevenfuncties: STER, lid bestuur (uit hoofde van de hoofdfunctie); Nationale Opera & Ballet, lid Raad van Toezicht; Stichting Stimulering Muziekonderwijs, lid platform-ambassadeurs; Nationaal Holocaust Museum, Raad van Ambassadeurs; One Young World The Hague, Raad van Advies Hilversum Marketing, Comité van Aanbeveling

Julia Noordegraaf

Profiel Raad van Toezicht: Media(historisch) onderzoek en educatie; digitalisering en nieuwe media
Hoofdfunctie: Hoogleraar Digitaal Erfgoed, Faculteit der Geesteswetenschappen UvA
Nevenfuncties: Lid Bestuur voor Media Studies, Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities - CLARIAH

Bert Huisjes

NPO lid Raad van Toezicht
Hoofdfunctie: Directeur Omroep WNL
Nevenfuncties: -

Arendo Joustra

Profiel Raad van Toezicht: Geschreven Pers en Journalistiek; tijdelijke vervanging in auditcommissie vanaf september 2017 tot aan benoeming van het nieuwe lid begin 2018
Hoofdfunctie: Hoofdredacteur Elsevier Weekblad
Nevenfuncties: Secretaris Willem Oltmans Stichting; Bestuurslid Bart Tromp Stichting; Lid Comité van Aanbeveling van de Stichting Mediageheugen; Bestuurslid Lucas Ooms Fonds; Lid Raad van Toezicht Roosevelt Institute for American Studies; Bestuurslid Jac. van Veen Persprijs; Lid Commissie Huizinga-lezing; Lid Comité van Aanbeveling Gerard van Westerloo; Lid Commissie Toezicht en Naleving / Raad van Uitvoering CAO voor het Uitgeverijbedrijf; Lid Academie De Gouden Ganzenveer

Jan de Jong (tot 1 maart 2017)

NPO lid Raad van Toezicht
Hoofdfunctie: Algemeen Directeur NOS
Nevenfuncties: Lid Comité van Aanbeveling Fonds Gehandicapten Gala

Karin van Gilst (tot 25 augustus 2017)

Profiel Raad van Toezicht: het culturele veld en erfgoedsector
Hoofdfunctie: Zakelijk directeur Stedelijk Museum
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Boekmanstichting

Hilversum, 30 april 2018

Dr. G. ter Horst

Voorzitter Raad van Toezicht

PDF DOWNLOAD

Bericht van de raad van toezicht