Jaarverslag 2017

Staat van baten en lasten

(in euro's)

Realisatie 2017

Begroot 2017

Begroting 2018

Realisatie 2016

Baten

Inkomsten dienstverlening

1.602.691

1.358.941

1.308.941

1.661.833

Inkomsten Experience

2.737.937

3.119.426

2.938.426

2.967.135

Sponsorinkomsten

477.661

450.750

446.750

556.397

Overige inkomsten

85.459

54.475

39.975

594.406

Totale opbrengsten

4.903.748

4.983.592

4.734.092

5.779.771

Structurele subsidie OCW

22.909.436

22.909.436

22.569.436

23.314.915

Subsidie culturele basisinfrastructuur

209.210

205.257

154.551

Subsidie Erfgoedwet

103.549

101.592

101.592

Subsidies additioneel gefinancierde activiteiten

2.697.393

2.080.038

2.216.061

2.699.823

Overige subsidies en bijdragen

198.209

133.950

18.950

80.268

Totale subsidies/bijdragen

26.117.797

25.430.273

25.060.590

26.095.006

Totaal baten

31.021.545

30.413.865

29.794.682

31.874.777

Lasten

Beheerlasten personeel

1.292.798

1.561.212

1.961.057

1.430.561

Beheerlasten materieel

5.577.282

5.703.544

5.425.787

6.136.246

Opbrengst interne doorbelastingen

(280.680)

(310.000)

(150.000)

(367.372)

Totale beheerlasten

6.589.400

6.954.756

7.236.844

7.199.435

Personele lasten structureel gefinancierde activiteiten

10.379.255

11.027.065

10.092.032

9.548.831

Materiële lasten structureel gefinancierde activiteiten

9.986.878

10.446.486

10.424.991

11.691.624

Interne doorbelastingen

280.455

310.000

150.000

367.371

Totale lasten structureel gefinancierde activiteiten

20.646.588

21.783.551

20.667.023

21.607.826

Totaal lasten

27.235.988

28.738.307

27.903.867

28.807.261

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

3.785.557

1.675.558

1.890.815

3.067.516

Rentebaten

10.474

51.000

50.000

41.620

Rentelasten

(3.047.025)

(3.046.308)

(3.000.455)

(3.089.555)

Saldo bijzondere baten/lasten

Exploitatieresultaat

749.006

(1.319.750)

(1.059.640)

19.581

Mutatie bestemmingsreserves

(749.006)

1.319.750

1.182.640

(376.702)

Netto resultaat

123.000

(357.121)