Jaarverslag 2017

Balans per 31 december 2017

Na verdeling resultaat

(in euro's)

31 december 2017

31 december 2016

ACTIVA

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen

30.967.732

32.179.904

Inventaris en apparatuur

6.119.904

7.559.894

MVA in ontwikkeling

2.442.272

1.420.819

Totaal vaste activa

39.529.908

41.160.617

Vlottende activa

32.056.379

28.335.326

Totaal activa

71.586.287

69.495.943

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve

509.435

509.435

Bestemmingsreserves

9.191.764

8.442.758

Totaal eigen vermogen

9.701.199

8.952.193

Voorziening

64.812

Langlopende schulden

51.555.749

52.342.069

Kortlopende schulden

10.329.339

8.136.869

Totaal passiva

71.586.287

69.495.943